fbpx

Algemene voorwaarden De Bestelbox

ALGEMENE VOORWAARDEN DE BESTELBOX

Deze Algemene voorwaarden zijn van ‘De Bestelbox’, ‘De Bestelbox’ is een handelsnaam van Timeless Events B.V., hierna te noemen ‘Gebruiker’, gevestigd en kantoorhoudende te (2722 NG) Zoetermeer, aan de Industrieweg 3 Z, KvK 81169205, aan te merken als Gebruiker van deze voorwaarden ex. art. 6:231 sub b Burgerlijk Wetboek. E-mail: info@debestelbox.nl. Telefoonnummer: +31 (0)627879050. Btw-identificatienummer: NL861966326B01.

Artikel 1. Definities
In deze Algemene voorwaarden wordt, mits geschreven met een hoofdletter, verstaan onder:

‘Algemene voorwaarden’, deze Algemene voorwaarden;

‘AVG’, de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

‘B2B-levering, elke levering van (verse)producten door Gebruiker aan een onderneming en/of (rechts)persoon, die handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

‘Bedenktijd’, de termijn van 14 dagen waarbinnen een Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

‘Consument’, een natuurlijk persoon, die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

‘Duurovereenkomst’, de Overeenkomst betreffende regelmatige leveringen van producten door Gebruiker. waarbij vooraf de tijdstippen van levering aan en de af te nemen producten door de Wederpartij in de tijd zijn gespreid;

‘Duurzame gegevensdrager’, Alle hulpmiddelen, waaronder ook e-mail, die de Wederpartij in staat stellen om informatie, aan haar persoonlijk gericht, op te slaan, zodat deze informatie op een later tijdstip geraadpleegd kan worden, zonder dat de opgeslagen informatie gewijzigd kan worden. 

‘Herroepingsrecht’, de mogelijkheid voor een Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst;

‘Overeenkomst’, de tussen Gebruiker en Wederpartij gesloten Overeenkomst of Overeenkomst op afstand, die door het plaatsen van een bestelling via het formulier op de website, het sturen van een e-mail of het verzenden van een WhatsApp bericht en/of sms-bericht wordt gesloten;

‘Partijen’, Gebruiker, de Consument en/of de Wederpartij;

‘Wederpartij’, de Consument of  een (rechts)persoon die handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, met wie de Gebruiker een Overeenkomst sluit;


Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestelbevestigingen, offertes, orderbevestigingen en Overeenkomsten die worden gedaan en/of gesloten door Gebruiker, alsmede op elke gesloten Overeenkomst op afstand tussen Gebruiker en Consument.

2.2. Als de Overeenkomst bepalingen bevat die afwijken van deze Algemene voorwaarden, dan prevaleren de bepalingen in de Overeenkomst, met uitzondering van het in artikel 12, 14, 15, 16, 18 en 21 van deze Algemene voorwaarden bepaalde, die artikelen prevaleren altijd boven het in de Overeenkomst bepaalde.

2.3. Toepasselijkheid van enige door de Wederpartij gehanteerde algemene-, dan wel inkoop-, verkoop- en/of leveringsvoorwaarden wordt uitdrukkelijk door Gebruiker van de hand gewezen.

2.4. Indien een Overeenkomst wordt gesloten, dan worden deze Algemene voorwaarden voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij beschikbaar gesteld. Indien dit gezien omstandigheden redelijkerwijs niet mogelijk is, dan wordt de Wederpartij de mogelijkheid geboden om de Algemene voorwaarden bij Gebruiker in te zien, dan wel worden de Algemene voorwaarden kosteloos aan de Wederpartij toegezonden.

2.5. Indien de Overeenkomst langs elektronische weg wordt gesloten, dan worden de Algemene voorwaarden in afwijking van het vorige lid en voor het sluiten van de Overeenkomst langs elektronische weg aan de Wederpartij ter beschikking gesteld en wel op zo een wijze dat de Wederpartij de Algemene voorwaarden eenvoudig op kan slaan op een Duurzame gegevensdrager. Indien dit gezien omstandigheden redelijkerwijs niet mogelijk is, dan wordt de Wederpartij in de gelegenheid gesteld om via elektronische weg van de Algemene voorwaarden kennis te nemen, dan wel worden de Algemene voorwaarden op verzoek langs elektronische weg of op een andere wijze aan de Wederpartij toegezonden.

2.6. Indien naast deze Algemene voorwaarden ook nog specifieke product-, leverings- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, dan zijn de leden 4 en 5 van dit artikel overeenkomstig van toepassing. In het geval dat zulke voorwaarden tegenstrijdigheden bevatten ten opzichte van de Algemene voorwaarden, dan kan een Consument zich steeds beroepen op de toepasselijke bepaling(en) die voor hem het meest gunstig is/zijn.

2.7. Afwijking van de Algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien Partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen.

2.8. Indien Gebruiker  stilzwijgend afwijking van deze Algemene voorwaarden toe staat, doet dit niets af aan zijn recht alsnog directe en strikte naleving van de voorwaarden te eisen. De Wederpartij kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Gebruiker de Algemene voorwaarden soepel toepast.

2.9. In alle gevallen waarin deze Algemene voorwaarden tekortdoen beslist Gebruiker. Deze beslissing zal worden genomen naar de geest van deze Algemene voorwaarden.

2.10. Mocht enige bepaling van deze Algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal/zullen de nietige of vernietigde bepaling(en) van deze Algemene voorwaarden worden vervangen door (een) nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.11. Onduidelijkheden over de inhoud van de Algemene voorwaarden dienen te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene voorwaarden.


Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

3.1. Alle aanbiedingen en offertes van Gebruiker zijn vrijblijvend. Een door Gebruiker verzonden offerte is tot zeven dagen na verzending geldig, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Indien de Wederpartij een aanbieding of offerte aanvaardt behoudt Gebruiker zich het recht voor om het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3.2. Een aanbod of offerte bedoeld voor een Consument bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving van de producten en/of diensten is zo goed als mogelijk voldoende gedetailleerd, om een goede beoordeling van het aanbod of de offerte door de Consument mogelijk te maken. Mocht Gebruiker in het aanbod of de offerte gebruik maken van afbeeldingen dan zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten.

3.3. Elk aanbod of elke offerte uitgebracht aan een Consument bevat alle benodigde informatie voor de Consument waaruit hij duidelijk op kan maken wat zijn rechten en verplichtingen zijn, die voortvloeien uit de aanvaarding van het aanbod of de offerte.

3.4. Indien de aanvaarding van de Wederpartij afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden.

3.5. Gebruiker kan niet aan aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Wederpartij , naar de gangbare maatstaven van redelijkheid en billijkheid en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen, had kunnen begrijpen en/of behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of de offerte, dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing en/of verschrijving omvat.

Artikel 4 De Overeenkomst

4.1. Een Overeenkomst tussen Gebruiker en de Wederpartij komt, onder voorbehoud van het in lid 2 van dit artikel bepaalde, tot stand op het moment dat de Wederpartij het aanbod of de offerte van Gebruiker aanvaardt en voldoet aan alle door de Gebruiker gestelde voorwaarden.

4.2. Gebruiker behoudt zich het recht voor om, binnen alle wettelijke kaders en regelgeving daaromtrent, zich op de hoogte te stellen van het betaalgedrag, dan wel de kredietwaardigheid van de Wederpartij om te bezien of de Wederpartij aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Ook behoudt Gebruiker zich het recht voor overige feiten en factoren na te gaan die van belang zijn voor het verantwoord aan gaan van een Overeenkomst met de Wederpartij. Indien Gebruiker na uitvoering van bovenstaand onderzoek gegronde redenen heeft om geen Overeenkomst aan te gaan met de Wederpartij, dan is Gebruiker gerechtigd om een bestelling en/of aanvraag van de Wederpartij te weigeren of om hier bijzondere voorwaarden aan te verbinden.

4.3. Wanneer de Wederpartij het aanbod of de offerte van Gebruiker langs elektronische weg heeft aanvaardt, dan bevestigt Gebruiker de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod onmiddellijk langs elektronische weg. Voor een Consument geldt dat zolang de ontvangst van de aanvaarding niet door Gebruiker is bevestigd, deze de Overeenkomst kan ontbinden.

4.4. Gebruiker treft passende technische en organisatorische maatregelen, zodat er sprake is van een beveiligde omgeving met veilige elektronische overdracht van data, waarbinnen op elektronische wijze een Overeenkomst tot stand kan komen en waarbinnen veilig betaald kan worden op elektronische wijze.

4.5. Bij levering aan een Consument zal Gebruiker de hierna genoemde informatie schriftelijk, dan wel op een wijze dat deze op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager, meezenden:

  • De contactinformatie van de Gebruiker, zodat de Consument in geval van een klacht contact kan opnemen met Gebruiker;
  • De voorwaarden met betrekking tot het herroepingsrecht, dan wel een uitsluiting daarvan;
  • De prijs inclusief eventuele belastingen, kosten van aflevering, wijze van betaling, wijze van levering en uitvoering van de Overeenkomst, almede de informatie met betrekking tot (kwaliteits)garantie en eventuele aanvullende service na aankoop;
  • Indien de Overeenkomst een duur heeft van langer dan één jaar of van onbepaalde duur is, de vereisten voor opzegging;
  • Het modelformulier voor herroeping.

4.6. Wanneer de Overeenkomst een duurovereenkomst betreft, dan geldt al het in het vorige lid gestelde slechts voor de eerste levering.


Artikel 5. Herroepingsrecht, uitsluiting daarvan en verplichtingen van de Consument

5.1. Het herroepingsrecht geldt niet in geval van B2B-leveringen.

5.2. Het herroepingsrecht geldt niet voor de bestelboxen van Gebruiker die (dag)verse producten bevatten, zoals vlees, vis, groente, fruit, kaas en overige (dag)verse producten in de ruimste zin des woords.

5.3. Het herroepingsrecht geldt niet voor (geopende) dranken en/of (etens)waren waarvan de verzegeling is verbroken en/of de verpakking is geopend.

5.4. De Consument kan na aankoop van producten die niet uitgesloten zijn van het herroepingsrecht, gedurende een Bedenktijd van 14 dagen, zonder opgaaf van redenen de Overeenkomst ontbinden. Het is Gebruiker toegestaan om de Consument te vragen naar de reden van de ontbinding, echter mag Gebruiker de Consument niet dwingen om de reden(en) te vermelden.

5.5. De in het vorige lid genoemde Bedenktijd gaat in op de dag na levering van de producten door Gebruiker.

5.6. Gedurende de Bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking daarvan. De Consument zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de eventuele werking van het product vast te stellen, zoals in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is.

5.7. De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van het gebruik wat de omschrijving in het vorige lid te buiten gaat.

5.8. Wanneer de Consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht dan doet hij dit binnen de Bedenktijd en maakt hij daar binnen de bedenktijd melding van bij Gebruiker middels het in bijlage I bij de Algemene voorwaarden bijgesloten meldingsformulier of op een andere duidelijke, ondubbelzinnige wijze.

5.9. De Consument kan wanneer hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht het product / de producten retourneren aan:

De Bestelbox B.V. 

Industrieweg 3 Z

2712 LA Zoetermeer

 

5.10. De kosten voor de retourzending komen voor rekening van de Consument. Indien de Gebruiker het product / de producten op dient te halen dan wordt er € 30,00 aan transportkosten in rekening gebracht. 

5.11. De bewijslast voor het tijdig en op een juiste manier gebruikmaken van het herroepingsrecht ligt volledig bij de Consument.

5.12. Wanneer de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht dan worden alle tussen de Consument en Gebruiker gesloten Overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 6 Verplichtingen van Gebruiker bij herroeping

6.1. Indien Gebruiker de melding van herroeping door de Consument via elektronische weg mogelijk maakt, stuurt Gebruiker na ontvangst van de melding een ontvangstbevestiging aan de Consument.

6.2. De Consument ontvangt binnen 30 dagen na het melden van de herroeping zijn aankoopbedrag terug. Gebruiker mag de terugbetaling opschorten totdat de Consument het product geretourneerd heeft. 

6.3. De terugbetaling van het aankoopbedrag door de Gebruiker geschied te allen tijde per bank. 

 

Artikel 7 Prijzen

7.1. Prijzen van in een aanbod genoemde producten en/of diensten worden gedurende de geldigheid van het aanbod niet door Gebruiker verhoogd, met uitzondering van prijsverhogingen als gevolg van verhoging van het wettelijke Btw-tarief.

7.2 Alle door Gebruiker aangeboden producten en/of diensten waarvan de prijzen onderhevig zijn aan schommelingen en waar Gebruiker geen invloed op heeft, kunnen met variabele prijzen aangeboden worden. Wanneer een prijs variabel is zal Gebruiker dit in het aanbod vermelden.

7.3. Prijsverhogingen binnen 1 maand na totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen en/of bepalingen.

7.4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst zijn te allen tijde toegestaan.

7.5. Voor de Consument geldt dat hij de bevoegdheid heeft om de Overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de in het vorige lid genoemde prijsverhoging ingaat.

7.6. Alle door Gebruiker aan de Consument genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

7.7. Alle door Gebruiker genoemde prijzen met betrekking tot B2B-leveringen zijn exclusief BTW.

Artikel 8 Betaling door de Consument

8.1. Voor zover niet anders schriftelijk overeengekomen dient de Consument alle verschuldigde bedragen te voldoen binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn. Indien er geen bedenktermijn geldt voor de Consument dient deze alle verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst te voldoen.

8.2. Gebruiker kan de Consument om een aanbetaling vragen van maximaal 50%. 

8.3. Gebruiker biedt de Consument op de website verschillende betalingsmogelijkheden aan. Het staat de Consument vrij om voor een betalingsmethode te kiezen waarbij het gehele factuurbedrag ineens per vooruitbetaling wordt voldaan.

8.4. Het is Gebruiker toegestaan om voor sommige betalingsmethoden meerkosten in rekening te brengen. Gebruiker zal de Consument hierop attenderen.

8.5. De Consument is verplicht om onjuistheden in de door hem aan Gebruiker verstrekte betaalgegevens of in vermelde betaalgegevens onverwijld aan Gebruiker te melden.

8.6. Indien de Consument niet tijdig heeft betaald is Gebruiker gerechtigd, nadat hij de Consument minstens eenmaal heeft aangemaand tot betaling over te gaan, zonder nadere ingebrekestelling vanaf de vervaldag van de factuur aan de Consument de wettelijke rente in rekening te brengen tot aan de dag van algehele voldoening.

8.7. Indien de Consument in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening (in en buiten rechte) voor rekening van de Consument. In ieder geval is de Consument incassokosten verschuldigd.

 

Artikel 9 Betaling bij B2B-leveringen

9.1. Betaling van facturen dient vooraf of binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden in Euro’s doormiddel van een storting of overboeking op de door  Gebruiker aangewezen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de verzonden factuur/facturen schorten de betalingsverplichtingen voor de Wederpartij niet op.

9.2. Indien de Wederpartij niet heeft betaald is Gebruiker gerechtigd, nadat zij de Wederpartij minstens eenmaal heeft aangemaand tot betaling over te gaan, zonder nadere ingebrekestelling vanaf de vervaldag van de factuur aan De Wederpartij de contractuele rente in rekening te brengen tot aan de dag van algehele voldoening. De contractuele rente bedraagt 15% op jaarbasis.

9.3. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de nakoming van haar betalingsverplichtingen komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening (in en buiten rechte) voor rekening van de Wederpartij. In ieder geval is de Wederpartij incassokosten verschuldigd.

9.4. Gebruiker heeft het retentierecht op alle zich onder hem bevindende goederen, tot aan het moment waarop de Wederpartij al hetgeen zij aan Gebruiker verschuldigd is heeft voldaan.

9.5. Door de Wederpartij gedane betalingen strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan.

9.6. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Wederpartij zijn alle vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Gebruiker direct opeisbaar.

9.7. Gebruiker kan een betaling weigeren, zonder daardoor in verzuim te komen, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan tevens de volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet tevens de opengevallen, lopende rente en incassokosten worden voldaan.

9.8. Indien een Overeenkomst met meerdere (Weder)partijen is gesloten, dan is iedere (Weder)partij hoofdelijk verbonden tot betaling van al hetgeen op grond van de Overeenkomst verschuldigd is en daaruit voortvloeit.

9.9. Het is de Wederpartij niet toegestaan haar betalingsverplichtingen op te schorten of haar vorderingen op Gebruiker te verrekenen.

9.10. De door Gebruiker gehanteerde betalingstermijn jegens zijn crediteuren bedraagt 60 dagen.

 

Artikel 10 Conformiteit en garantie

10.1. Gebruiker garandeert dat de geleverde producten en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst en/of de in het aanbod vermelde kwaliteitseisen, specificaties, redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid, alsmede alle, tijdens het tot stand komen van de Overeenkomst, geldende wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

10.2. Een door Gebruiker, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie, zal nooit de wettelijke rechten en vorderingen beperken, die de Consument op grond van de gesloten Overeenkomst tegen Gebruiker kan doen (laten) gelden indien Gebruiker is tekortgeschoten in zijn deel van de Overeenkomst.

10.3. De houdbaarheid van alle door Gebruiker geleverde producten staat vermeld op het product zelf, dan wel vermeld bij de omschrijving op de website.

Artikel 11 Opzegging en verlenging met betrekking tot een (duur)Overeenkomst met de Consument

11.1 Een Overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan voor het geregeld afleveren van producten en/of diensten kan door de Consument te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

11.2. Een Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan voor het geregeld afleveren van producten en/of diensten kan door de Consument te allen tijde worden opgezegd tegen het einde van de bepaalde duur met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

11.3. Indien een Overeenkomst een duur heeft van langer dan één jaar is de Consument gerechtigd om na dit jaar te allen tijde de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, tenzij de opzegging geacht wordt in strijd te zijn met de redelijkheid en billijkheid.

11.4. De opzegging dient schriftelijk aan Gebruiker te worden gedaan.

11.5. Een Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan voor het geregeld afleveren van producten en/of diensten kan niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd. 

 

Artikel 12. Opschorting en opzegging 

12.1 Gebruiker is gerechtigd (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, indien de Wederpartij de betalingscondities niet in acht neemt of anderszins haar verplichtingen niet nakomt, een en ander onverminderd het recht van Gebruiker om schadevergoeding te vorderen.

12.2 Overeenkomsten met betrekking tot B2B leveringen kunnen slechts tussentijds worden opgezegd met instemming van Gebruiker en in overeenstemming met hetgeen in dit artikel is bepaald.

12.3 De Wederpartij, niet zijnde een Consument is niet gerechtigd de Overeenkomst enkelzijdig op te zeggen. Indien deze Wederpartij de Overeenkomst toch tussentijds opzegt, is deze Wederpartij schadeplichtig jegens Gebruiker. In ieder geval valt onder geleden schade, niet uitsluitend, verlies en gederfde winst. Deze schade is direct opeisbaar.

12.4 Gebruiker is gerechtigd de Overeenkomst, zonder dat een nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de Wederpartij in verzuim is met betrekking tot de nakoming van de Overeenkomst en indien er na het sluiten van de Overeenkomst informatie ter kennis van Gebruiker komt, die een goede grond geeft te vrezen dat de Wederpartij niet aan haar verplichtingen kan voldoen.

12.5 In geval van liquidatie, van (een aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging (indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven) ten laste van de Wederpartij, staat het Gebruiker vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, zonder enige verplichtingen zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Rechterlijke tussenkomst dan wel een ingebrekestelling is hiervoor niet vereist. De vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. 

 

Artikel 13 Levering door Gebruiker

13.1. Gebruiker neemt de groots mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en uitvoeren van bestellingen en de beoordeling van aanvragen gedaan door de Wederpartij.

13.2. De plaats van levering is altijd het adres dat de Wederpartij aan Gebruiker heeft verstrekt.

13.3. Voor de levering van een bestelling kan Gebruiker kosten in rekening brengen. Deze kosten worden duidelijk tijdens het bestelproces aangegeven. Door het plaatsen van een bestelling gaat de Wederpartij akkoord met de bezorgkosten.

13.4. De Wederpartij dient op een door Gebruiker aangegeven dag, dan wel een deel daarvan, aanwezig te zijn op de in lid 2 genoemde plaats van levering om de bestelling in ontvangst te nemen.

13.5. Indien de Wederpartij niet op de afgesproken dag of een deel daarvan aanwezig is dan neemt Gebruiker contact op met de Wederpartij. Gebruiker zal dan trachten om de bestelling op een later tijdstip op dezelfde dag alsnog te bezorgen. Hiervoor is de Wederpartij extra bezorgkosten verschuldigd ten hoogte van € 15,00. Indien de bestelling niet afgeleverd kan worden door een oorzaak die voor rekening en risico van de Wederpartij is, dan brengt Gebruiker hiervoor € 30,00 in rekening. 

13.6. Gebruiker behoudt zich het recht voor om in het geval van levering van alcoholische dranken de ontvanger om legitimatie te vragen. Indien niet aan de wettelijke leeftijdseis wordt voldaan zal Gebruiker de bestelling mee terug nemen en wordt er een bedrag van € 30,00 aan annuleringskosten in rekening gebracht.

13.7. Indien de Wederpartij de mogelijkheid wordt geboden om te betalen bij aflevering, dan is betaling alleen mogelijk middels een zogenaamde pintransactie.

13.8. Opgegeven levertijden gelden altijd als een indicatie en/of bij benadering en kunnen nooit gelden als een fatale termijn.

13.9. Door Gebruiker opgegeven levertijden zijn altijd gebaseerd op de werkomstandigheden zoals die op de datum van het sluiten van de Overeenkomst golden en met inachtneming van tijdige leveringen door Gebruiker bij zijn  leveranciers bestelde materialen en/of diensten van derden.

Artikel 14 Levering door andere bezorgdienst

14.1 Indien de Wederpartij kiest voor de optie om het bestelde door een andere (dan Gebruiker) bezorgdienst te laten bezorgen geldt het navolgende.

14.2. Het door de Wederpartij bestelde geldt als geleverd vanaf het moment dat het door Gebruiker is aangeboden aan de betreffende bezorgdienst.

14.3. De Wederpartij is zelf verantwoordelijk om aanwezig te zijn op het leveringsadres op het door de bezorgdienst aangegeven tijdstip.

14.4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor welke geleden schade door de Wederpartij dan ook die het gevolg is van een (te) late levering door de betreffende bezorgdienst.

14.5. Naast deze Algemene voorwaarden zijn op leveringen door een andere (dan Gebruiker) bezorgdienst de betreffende (leverings)voorwaarden van de betreffende bezorgdienst van toepassing.

 

Artikel 15 Gewijzigde omstandigheden

15.1. Mochten de omstandigheden waarvan de Wederpartij en De Organisatie op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst zijn uitgegaan zich zo aanmerkelijk wijzigen dat daardoor naleving van de Overeenkomst of een deel daarvan in redelijkheid niet van (een der) Partijen kan worden verlangd, dan zal overleg plaatsvinden over tussentijdse wijziging van de Overeenkomst. Indien de gewijzigde omstandigheden zijn ontstaan door toedoen van De Wederpartij, zal eventueel daaruit voortvloeiende meerkosten aan de Wederpartij in rekening worden gebracht. 

15.2. Indien Partijen besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden, aanvaardt de Wederpartij dat de tijdsplanning van de Overeenkomst zal worden aangepast.

 

Artikel 16 Intellectuele eigendom

16.1. Alle Intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van Gebruiker, zoals daar niet uitsluitend zijn logo’s, teksten en beeldmateriaal berusten bij Gebruiker en/of aan hem gelieerde vennootschappen. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming materiaal en/of informatie afkomstig van de website voor commerciële doeleinden openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken.

16.2. De Wederpartij zal niet zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gebruiker enig merk en/of enige handelsnaam van Gebruiker, gebruiken dan wel voeren en/of (laten) registreren.

16.3. Op deze Algemene voorwaarden rust auteursrecht van Krieger Legal. Gebruiker heeft een gebruiksrecht met betrekking tot deze Algemene voorwaarden. Dit gebruiksrecht houdt in dat het Gebruiker vrij staat de Algemene voorwaarden in het kader van normaal, eigen gebruik  voor zijn onderneming(en) te tonen op de website van de onderneming(en), ter deponering aan de Kamer van Koophandel aan te bieden, te vermenigvuldigen, te verspreiden en op andere wijzen ter inzage aan derden aan te bieden. Het staat derden echter niet vrij om de Algemene voorwaarden te kopiëren, zelf te gebruiken, aan derden door te verkopen en/of voor enig ander commercieel doel uit te buiten. Hiermee maakt deze derde inbreuk op het auteursrecht van Krieger Legal.

16.4.  Bij overtreding van enige verplichting van de Wederpartij ingevolge het bepaalde in dit artikel verbeurt de Wederpartij, niet zijnde een Consument, aan Gebruiker zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, een direct opeisbare boete van € 15.000,00 voor iedere overtreding en een boete van € 1500,00 voor iedere dag of een gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt.

 

Artikel 17 Overmacht

17.1.Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

17.2.Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der Partijen gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de wederpartij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de Overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is De Wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens Gebruiker tot aan dat  moment te voldoen. Gebruiker is dan gerechtigd om het reeds nagekomen deel, respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren, dan wel te verrekenen. De Wederpartij  is dan gehouden om deze factuur te voldoen of de verrekening te accepteren als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

17.3. Onder overmacht wordt in deze Algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, overmacht in de ruimste zin des woords, daaronder begrepen alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Gebruiker geen invloed uit kan oefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Daaronder begrepen, niet limitatief brand, pandemieën, (extreme) weersomstandigheden, stroomstoringen, terreurdreiging, opgelegde beperkingen door de bevoegde autoriteiten, verkeersinfarcten en werkstakingen in de onderneming van Gebruiker en/of derden. Gebruiker is ook gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

 

Artikel 18 Klachten

18.1. Alle klachten ter zake de totstandkoming en het voldoen aan verplichtingen ten behoeve van de Overeenkomst en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen veertien dagen na de verzenddatum van de stukken of de informatie en het leveren van de producten en/of diensten waar de klacht betrekking op heeft, dan wel binnen veertien dagen na de ontdekking van het gebrek, indien de Wederpartij aantoont dat zij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Gebruiker kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van voornoemde termijnen wordt de Wederpartij geacht de facturen te hebben geaccepteerd en te onderschrijven Gebruiker zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen.

18.2. Gebruiker handelt de klacht binnen vier weken na ontvangst af of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.

18.3. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.

18.4. Gebruiker stelt de klager schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.

18.5. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager en Gebruiker het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

18.6. Gebruiker neemt bij behandeling van de klacht geheimhouding in acht.

18.7. De Klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht door Gebruiker.

18.8. Klachten kunnen  per post aan Gebruiker verzonden worden of per e-mail naar info@debestelbox.nl 

 

Artikel 19 Aansprakelijkheid en vrijwaringen

19.1. Gebruiker is slechts aansprakelijk voor zover dit uit dit artikel voortvloeit. Hetzelfde geldt voor door Gebruiker ingeschakelde derden ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.

19.2. De aansprakelijkheid van Gebruiker is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Gebruiker in het betreffende geval zal worden uitgekeerd. Indien om welke reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar plaatsvindt is iedere aansprakelijkheid beperkt  tot een bedrag van € 2.500,00 zegge: vijfentwintighonderd Euro.

19.3. Indien een fout wordt gemaakt doordat De Wederpartij aan Gebruiker onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Gebruiker voor de ontstane schade niet aansprakelijk.

19.4. Gebruiker is niet aansprakelijk in geval van overmacht.

19.5. Aansprakelijkheid van Gebruiker voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie is te allen tijde uitgesloten.

19.6. De Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor alle vorderingen van derden die verband houden met of voortvloeien uit de tussen Gebruiker en de Wederpartij bestaande rechtsbetrekking. De Wederpartij zal iedere schade, hierin mede begrepen alle door Gebruiker gemaakte juridische kosten, die het gevolg mochten zijn van enige aanspraak van derden aan Gebruiker vergoeden.

19.7. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door de Wederpartij aan zaken. Ook is Gebruiker niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door de Wederpartij aan personen.

19.8. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Gebruiker vervalt na één jaar te rekenen vanaf de dag waarop De Wederpartij op de hoogte was van het schade toebrengende feit of de schade toebrengende omissie en het ontstaan van de schade, of de dag waarop De Wederpartij daarvan redelijkerwijs op de hoogte had kunnen zijn.

 

Artikel 20 Privacy

20.1. Gebruiker verwerkt persoonsgegevens van De Wederpartij voor optimale dienstverlening en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Verwerking vindt plaats in overeenstemming met zijn privacybeleid. Dit beleid is in overeenstemming met de AVG. Voor meer informatie kunt u kijken naar de privacyverklaring van Gebruiker. Deze kunt u vinden op https://debestelbox.nl.

 

Artikel 21. Website

21.1. Informatie die Gebruiker op zijn website publiceert is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Gebruiker kan echter niet garanderen dat deze informatie te allen tijde volledig en juist is.

21.2. Informatie op de website kan worden aangepast, dit naar eigen goeddunken en inzicht van Gebruiker.

21.3. De website van Gebruiker bevat mogelijk links naar websites van derden. Gebruiker kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren van deze websites. Kijk voor meer informatie in de websitedisclaimer van Gebruiker.

 

Artikel 22 Toepasselijk recht, bevoegde rechter en geschillen

22.1. Op alle Overeenkomsten tussen Gebruiker en de Wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

22.2. Alle geschillen tussen Gebruiker en de Wederpartij die mochten ontstaan zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbank Den Haag sector kanton, tenzij het geschil de competentie van de kantonrechter te boven gaat. 

22.3. In aanvulling op de forumkeuze uit het vorige lid is mede bevoegd de rechter van de woonplaats van de Consument.

 

Artikel 23 Wijzigingen

23.1. Gebruiker is gerechtigd deze Algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De nieuwste versie van deze Algemene voorwaarden is geldig, zelfs bij reeds gesloten Overeenkomsten.


BIJLAGE I

 

   FORMULIER HERROEPING OVEREENKOMST

 

U dient dit formulier in te vullen, te ondertekenen en te verzenden aan:

 

De Bestelbox

Industrieweg 3 Z

2712 LA 

Zoetermeer

 

U kunt dit formulier na het invullen en ondertekenen ook mailen aan:

 

info@debestelbox.nl 

 

Let op! Vul dit formulier alleen in wanneer u de overeenkomst wilt herroepen.

 

 

Aan: 

De Bestelbox

Industrieweg 3 Z

2712 LA Zoetermeer

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Hierbij laat ik u weten dat ik de overeenkomst, die tussen ons is gesloten, met betrekking tot de verkoop en levering van de hierna beschreven goederen, herroep.

 

Het betreft de volgende goederen (invullen):

 

Besteld op (datum invullen):

 

Ontvangen op (datum invullen):

 

Uw referentie (ons kenmerk invullen):

 

Reden voor herroeping (niet verplicht):

 

Naam Consument: 

 

Adres:

 

IBAN Rekeningnummer:

 

Aldus verklaard en ondertekend te (plaats invullen):

 

Op (datum invullen): Handtekening: 

 

 

top